Pravidla

Pravidla ankety „Sportovec města Kuřimi“

Zásady hodnocení, kritéria a podmínky účasti

 

1. Organizace ankety

Město Kuřim se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim vyhlašuje anketu „Sportovec města Kuřimi“ (dále jen „anketa“). Město Kuřim je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Organizátorem ankety je Sportovní výbor Zastupitelstva města Kuřimi.

2. Soutěžní období a místo

Každý ročník ankety má dané období, ke kterému se vztahuje ke sportovní činnosti za kalendářní rok (dále "soutěžní období"). Anketa probíhá na území města Kuřimi.

3. Podmínky účasti

Nejlepší sportovce, úspěšné sportovní kolektivy nebo nadané talenty oceňuje tato tradiční anketa města Kuřimis důrazem na příkladné působení sportovce ve městě Kuřimi či úspěšnou reprezentaci města Kuřimi. Navrženi na nominaci mohou být sportovci, kteří jsou registrovanými členy spolku (sportovního klubu nebo sportovního sdružení) se sídlem v Kuřimi. Výjimkou z tohoto pravidla je kategorie „Mimořádné ocenění“, která oceňuje také sportovce, kteří nemusí být členy žádného z kuřimských sportovních klubů a spolků.

4. Návrhy na nominace

Představitelé sportovních oddílů a klubů, případně členové sportovního výboru a zastupitelé města, nebo běžní zástupci sportovní veřejnosti každoročně podávají do své návrhy od začátku prosince do 31. ledna. Své nominace pro jednotlivé kategorie lze zaslat elektronicky s využitím formuláře dostupného na webu města Kuřimi nebo e-mailem odeslaným na vlcek@kurim.cz.

Každý řádně zaslaný návrh individuálního sportovce musí obsahovat jméno a příjmení sportovce, datum nebo alespoň rok narození sportovce (pro správné zařazení do kategorie), klubovou příslušnost, sportovní odvětví či disciplínu. V případě návrhu družstev je třeba uvést název týmu, jména členů družstva.

Dále u jednotlivců i družstev je třeba popis sportovních úspěchů v soutěžním období nebo jiné důvody pro nominaci. Návrhy lze doplnit o případné další poznámky a doporučení. Sportovce nebo družstva lze navrhnout na nominaci bez určení kategorie.

Následně návrhy veřejnosti zpracovává na svém veřejném zasedání sportovní výbor zastupitelstva města Kuřimi, kde z návrhů vybere zpravidla až 3 nominace v každé kategorii (dle bodu 5) podle stanovených kritérií (dle bodu 6) a postupu vyhodnocení (dle bodu 7).

5. Kategorie ocenění

Sportovci, sportovní týmy a organizace mohou být nominováni v následujících kategoriích.

 1. Sportovec města Kuřimi – muži a ženy

za individuální sportovní úspěch a reprezentaci města

 1. Sportovec města Kuřimi – dorostenci, dorostenky, junioři a juniorky

za individuální sportovní úspěch a reprezentaci města

 1. Sportovní talent města Kuřimi – mládež do 15 let

za individuální sportovní úspěch a reprezentaci města

 1. Sportovní tým města Kuřimi

za sportovní výsledky kolektivu a reprezentaci města

 1. Nejlepší trenér města Kuřimi

za velmi dobré výsledky při vedení sportovních oddílů, zejména dětí a mládeže

 1. Čestné uznání za podporu a rozvoj sportu

za dlouhodobý přínos pro sportovní dění, za zajištění a organizaci úspěšných akcí v Kuřimi (pouze příležitostné udělování)

 1. FIT FIRMA – za podporu zdraví, sportu a tělovýchovy

za podporu sportovních aktivit, zejména tělovýchovy mládeže ve městě Kuřimi (pouze příležitostné udělování)

 1. Mimořádné ocenění

hendikepovaný sportovec, význačný sportovní úspěch kuřimského občana, fair play počin apod. (pouze příležitostné udělování)

6. Kritéria ocenění

 1. sportovní výsledky v příslušném roce na mezinárodní a republikové úrovni (Mistrovství světa, mistrovství Evropy, mezinárodní závody a soutěže, Mistrovství republiky, republikové soutěže atd.),

 2. sportovní výsledky v příslušném roce na oblastní a krajské úrovni (krajský přebor, oblastní soutěže a závody, krajské soutěže a závody),

 3. dopad činnosti na výchovu mládeže, ostatní výsledky v příslušném roce,

 4. přihlíží se k druhu a náročnosti sportovního odvětví (olympijský či neolympijský sport, rozšířenost sportu atd.).

7. Vyhodnocení

Sportovní výbor ZM vyhodnotí návrhy na nominace na základě předložených návrhů klubů, případně dalších navrhovatelů. Vybere zpravidla 3 nominace v každé kategorii a doporučí zástupcům vedení města udělení jednotlivých diplomů a ocenění za mimořádné sportovní výsledky v daném roce a propagaci města.

Pokud nebude pro příslušné ocenění a kategorii odpovídající návrh, může sportovní výbor rozhodnout o neudělení ocenění v příslušné kategorii. 

8. Souhlas s použitím osobních údajů

Vyplněním a odesláním návrhu na nominace e-mailem nebo pomocí on-line formuláře každý účastník ankety schvaluje tato pravidla a další instrukce, které jsou uvedeny v dokumentech souvisejících s anketou, a souhlasí s nimi.

Odesláním návrhu vyslovuje každý účastník svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajůpro účely identifikace účastníka, jeho zapojením do ankety a do procesu vyhlašování ze strany organizátora.

Odesláním návrhu na nominaci každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze Zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajůje dobrovolné. Účastník dává souhlas k tomu, že v případěvýhry v anketěmůže být zveřejněno jeho jméno a bezplatněvyužity a veřejněšířeny jeho osobní atributy (fotografie, písmo, hlas, apod.) v souvislosti s touto anketou. Účastník také dává souhlas s obvyklým marketingovým využitím osobních údajů sportovce (například fotografie) zejména pro popularizaci sportovní činnosti ve městě Kuřimi.

Osobní údaje sdělené účastníky ankety slouží zejména k identifikaci výhercůankety. Organizátor získané osobní údaje účastníkůankety žádným dalším způsobem nezpracovává, a využívá je obvyklým způsobem pouze pro své marketingové účely a medializaci sportovních úspěchů. Organizátor osobní údaje účastníkůankety, které obsahují kontaktní údaje, jako je e-mail nebo telefonní kontakt, nikomu nezpřístupňuje, ani nesděluje.

9. Práva a povinnosti

Každý účastník ankety prohlašuje, že se zavazuje uvádět v nominacích pravdivé informace. Organizátor si vyhrazuje právo zařazení nominace do kategorie nebo jakoukoli část pravidel soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká účastníkům žádný právní nárok na výhru či ocenění, které není možné právně vymáhat.

 

 

Dne 4. 12. 2018

Ing. Jan Vlček, MSc.
Předseda Sportovního výboru ZM